Công khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
                                                                                                                                                            Biểu mẫu 1
UBND HUYỆN HÒA VANG                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHƠN                                                                              Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                               Hòa Nhơn, ngày 14  tháng 9  năm 2018 

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2018-2019

STT Nội dung Nhà trẻ Mu giáo
Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được
  • Chất lượng nuôi dưỡng:
  • Chất lượng giáo dục theo kết quả mục tiêu cuối độ tuổi chung cho 5 lĩnh vực:

+ Mẫu giáo lớn đạt: 97%
+ Mẫu giáo nhỡ đạt: 96 %
+ Mẫu giáo nhỡ đạt: 95 %

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện Thực hiện theo Chương trình GDMN theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 7 năm 2009 và  sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT , ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển Chất lượng giáo dục theo kết quả mục tiêu cuối độ tuổi chung cho 5 lĩnh vực đến thời điểm học kỳ I đạt: 

+ Mẫu giáo lớn đạt: 99,0%; cụ thể từng lĩnh vực: Phát triển thể chất: 99,4%, phát triển nhận thức: 99,1%, phát triển ngôn ngữ: 99,1%, Phát triển tình cảm – Kỷ năng xã hội: 99,1%, phát triển thẫm mỹ: 98,3 %.
+ Mẫu giáo nhỡ đạt: 98,5%; cụ thể từng lĩnh vực: Phát triển thể chất: 98,54%, phát triển nhận thức: 98,5%, phát triển ngôn ngữ: 98,4%, phát triển tình cảm – Kỷ năng xã hội: 99,0%, phát triển thẫm mỹ: 98,2 %.
+ Mẫu giáo bé đạt: 97,6; cụ thể từng lĩnh vực: Phát triển thể chất: 98,2%, phát triển nhận thức: 97,6%, phát triển ngôn ngữ: 97,0%, phát triển tình cảm – Kỷ năng xã hội: 98%, phát triển thẫm mỹ: 97,3 %.

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non Tổ chức cho trẻ học các hoạt động ngoài khóa như:  Aeropic, mỹ thuật.

Hòa Nhơn, ngày 14  tháng  năm 2018
                                                                                                                                        Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                                                          (Đã ký và đóng dấu)

                                                                                                                                               Đỗ Thị Thạnh