Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp

Chiều nay, ngày 31 tháng 10 năm 2015, Trường Mầm non Hòa Nhơn phối hợp với công đoàn nhà trường phát động ra quân thực hiện phong trào ngày Chủ nhật “Xanh – Sạch – Đẹp” để thực hiện chỉ thị 43 của Thành uỷ về năm “ Văn hóa văn minh đô thị”, tại điểm trường Ninh An.
Hoạt động này cải thiện môi trường sạch đẹp trong nhà trường, tạo cảnh quan thông thoáng và phòng chống dịch bệnh do con trùng gây ra, để trường học thật sự là “trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đồng thời nhằm góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị của một “Thành phố môi trường”.
Hưởng ứng phong trào này, cán bộ và công nhân viên nhà trường đã và đang làm tốt phong trào ngày “Chủ nhật xanh-sạch-đẹp”, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng được tổ chức thường xuyên trên tất cả trên các điểm trường của nhà trường. Nhằm cải thiện môi trường và là một trong các tiêu chí thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị. Lãnh đạo nhà trường và công đoàn cũng tuyên truyền và vận động các tổ chức, đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị tại nơi làm việc, sinh sống.