Thông tư 36 biểu mẫu 1

Biểu mẫu 1
UBND HUYỆN HÒA VANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHƠN Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Hòa Nhơn, ngày 30 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2020-2021

STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo

I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được – Chất lượng nuôi dưỡng:
+ Cân nặng đạt: 99% trở lên
+ Chiều cao đạt: 99% trở lên
+ Thấp còi dưới 1%; SDD dưới 0,5%; thừa cân dưới 0,5%.
– Chất lượng giáo dục theo kết quả mục tiêu cuối độ tuổi chung cho 4 lĩnh vực: đạt 90%
– Chuyên cần: 97% trở lên – Chất lượng nuôi dưỡng:
+ Cân nặng đạt: 99% trở lên
+ Chiều cao đạt: 99% trở lên
+ Thấp còi dưới 1%; SDD dưới 0,5%; thừa cân dưới 0,5%.

– Chất lượng giáo dục theo kết quả mục tiêu cuối độ tuổi chung cho 5 lĩnh vực: đạt 96%
– Chuyên cần: 97% trở lên

II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện Thực hiện theo Chương trình GDMN theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 7 năm 2009 và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT , ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thực hiện theo Chương trình GDMN theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 7 năm 2009 và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT , ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển – Chất lượng giáo dục theo kết quả mục tiêu cuối độ tuổi chung cho 4 lĩnh vực đến thời điểm cuối năm đạt:
Phát triển thể chất: 98,30%, phát triển nhận thức: 98,41%, phát triển ngôn ngữ: 95,46%, Phát triển tình cảm – Kỹ năng xã hội và thẩm mỹ: 97,02% – Chất lượng giáo dục theo kết quả mục tiêu cuối độ tuổi chung cho 5 lĩnh vực đến thời điểm cuối năm đạt:
Phát triển thể chất: 99,4%, phát triển nhận thức: 98,6%, phát triển ngôn ngữ: 98,7%, Phát triển tình cảm – Kỹ năng xã hội: 99,4%, phát triển thẫm mỹ: 98,9 %.

IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non Tổ chức cho trẻ học các hoạt động ngoài khóa như: Aeropic Tổ chức cho trẻ học các hoạt động ngoài khóa như: Aeropic, mỹ thuật, tiếng anh.
Hòa Nhơn, ngày 30 tháng 9 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký và đóng dấu)

Đỗ Thị Thạnh