Thông tư 36 biểu mẫu 1

Biểu mẫu 4
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa Nhơn, ngày 30 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2020-2021

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH CĐ TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 63 0 0 46 1 2 14 0 0 0 0 0 0 0
I Giáo viên 44 0 0 43 1 0 0 9 5 30 0 0 0 0
1 Nhà trẻ 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 Mẫu giáo 42 0 0 41 1 0 0 8 5 29 0 0 0 0
II Cán bộ quản lý 3 3 3
1 Hiệu trưởng 1 1 1
2 Phó hiệu trưởng 3 3 3
III Nhân viên 16
1 Nhân viên văn thư
2 Nhân viên kế toán 1 1
3 Thủ quỹ
4 Nhân viên y tế 1 1
5 Nhân viên khác 14

Hòa Nhơn, ngày 30 tháng 9 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký và đóng dấu)

Đỗ Thị Thạnh