Thông tư 36 biểu mẫu 2

Biểu mẫu 2
UBND HUYỆN HÒA VANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHƠN Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Hòa Nhơn, ngày 30 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
Năm học: 2020-2021

STT Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
I Tổng số trẻ em 697 0 0 38 153 245 261
1 Số trẻ em nhóm ghép 150 7 33 69 41
2 Số trẻ em học 1 buổi/ngày 0 0 0 0 0 0 0
3 Số trẻ em học 2 buổi/ngày 697 0 0 38 153 245 261
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập 3 3
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú 697 0 0 38 153 245 261
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe 697 0 0 38 153 245 261
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 697 0 0 38 153 245 261
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em
1 Số trẻ cân nặng bình thường 693 0 0 38 152 244 259
2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 3 0 0 0 1 1 1
3 Số trẻ có chiều cao bình thường 694 0 0 38 152 243 261
4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 3 0 0 0 0 2 1
5 Số trẻ thừa cân béo phì 2 0 0 0 1 0 1

VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục
1 Chương trình giáo dục nhà trẻ 38 0 0 38 0 0 0
2 Chương trình giáo dục mẫu giáo 659 0 0 0 153 245 261
Hòa Nhơn, ngày 30 tháng 05 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký và đóng dấu)

Đỗ Thị Thạnh