THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2021-2022

                                                                                                                                      Biểu mẫu 1

      UBND HUYỆN HÒA VANG                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHƠN                                                             Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                  Hòa Nhơn, ngày  30 tháng  5  năm 20202  

    

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2021-2022

 

STT Nội dung Nhà trẻ Mu giáo
 

 

 

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được – Chất lượng nuôi dưỡng:

+ Cân nặng đạt:  99% trở lên

+ Chiều cao đạt:  99% trở lên

+ Thấp còi dưới 1%;  SDD dưới 0,5%;  thừa cân  dưới 0,5%.

– Chất lượng giáo dục theo kết quả mục tiêu cuối độ tuổi chung cho 4 lĩnh vực:   đạt 90%

– Chuyên cần:  97%  trở lên

–    Chất lượng nuôi dưỡng:

+ Cân nặng đạt: 99% trở lên

+ Chiều cao đạt:  99% trở lên

+ Thấp còi dưới 1%;  SDD dưới 0,5%;  thừa cân  dưới 0,5%.

 

 

– Chất lượng giáo dục theo kết quả mục tiêu cuối độ tuổi chung cho 5 lĩnh vực: đạt 96%

–  Chuyên cần:  97% trở lên

 

 

    II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện Thực hiện theo Chương trình GDMN theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 7 năm 2009 và  sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT , ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thực hiện theo Chương trình GDMN theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 7 năm 2009 và  sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT , ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển – Chất lượng giáo dục theo kết quả mục tiêu cuối độ tuổi chung cho 4 lĩnh vực đến thời điểm  cuối năm đạt:  

Phát triển thể chất: 97,69%, phát triển nhận thức: 95,32%, phát triển ngôn ngữ: 94,51%, Phát triển tình cảm – Kỹ năng xã hội và thẩm mỹ: 97,59%

– Chất lượng giáo dục theo kết quả mục tiêu cuối độ tuổi chung cho 5 lĩnh vực đến thời điểm cuối năm đạt:

Phát triển thể chất: 98,77%, phát triển nhận thức: 97,90%, phát triển ngôn ngữ: 98,08%, Phát triển tình cảm – Kỹ năng xã hội: 98,59%, phát triển thẫm mỹ: 98,04%.

 

 IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non Tổ chức cho trẻ học các hoạt động ngoài khóa như:  Aeropic Tổ chức cho trẻ học các hoạt động ngoài khóa như:  Aeropic, mỹ thuật, tiếng anh.

                                                                                                                          Hòa Nhơn, ngày 30  tháng 5  năm 2022
                                                                                                                                            Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                                                             ( Đã ký và đóng dấu)                           

                           

                                                                                                                                                 Đỗ Thị Thạnh