THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2021-2022

 

UBND HUYỆN HÒA VANG                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHƠN                                                             Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                            Hòa Nhơn, ngày 31 tháng  03  năm 2022  

    

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2021-2022

 

STT Nội dung Nhà trẻ Mu giáo
 

 

 

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được – Chất lượng nuôi dưỡng:

+ Cân nặng đạt:  99% trở lên

+ Chiều cao đạt:  99% trở lên

+ Thấp còi dưới 1%;  SDD dưới 0,5%;  thừa cân  dưới 0,5%.

– Chất lượng giáo dục theo kết quả mục tiêu cuối độ tuổi chung cho 4 lĩnh vực:   đạt 90%

– Chuyên cần:  97%  trở lên

–    Chất lượng nuôi dưỡng:

+ Cân nặng đạt: 99% trở lên

+ Chiều cao đạt:  99% trở lên

+ Thấp còi dưới 1%;  SDD dưới 0,5%;  thừa cân  dưới 0,5%.

 

 

– Chất lượng giáo dục theo kết quả mục tiêu cuối độ tuổi chung cho 5 lĩnh vực: đạt 96%

–  Chuyên cần:  97% trở lên

 

 

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện Thực hiện theo Chương trình GDMN theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 7 năm 2009 và  sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT , ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thực hiện theo Chương trình GDMN theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 7 năm 2009 và  sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT , ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển – Chất lượng giáo dục theo kết quả mục tiêu cuối độ tuổi chung cho 4 lĩnh vực đến thời điểm  cuối năm đạt:

Phát triển thể chất: 98,30%, phát triển nhận thức: 98,41%, phát triển ngôn ngữ: 95,46%, Phát triển tình cảm – Kỹ năng xã hội và thẩm mỹ: 97,02%

– Chất lượng giáo dục theo kết quả mục tiêu cuối độ tuổi chung cho 5 lĩnh vực đến thời điểm cuối năm đạt:

Phát triển thể chất: 99,4%, phát triển nhận thức: 98,6%, phát triển ngôn ngữ: 98,7%, Phát triển tình cảm – Kỹ năng xã hội: 99,4%, phát triển thẫm mỹ: 98,9 %.

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non Tổ chức cho trẻ học các hoạt động ngoài khóa như:  Aeropic Tổ chức cho trẻ học các hoạt động ngoài khóa như:  Aeropic, mỹ thuật, tiếng anh.

                                                                                                        Hòa Nhơn, ngày 31  tháng  03  năm 2022
                                                                                                                       Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                                      ( Đã ký và đóng dấu)                            

                           

                                                                                                                           Đỗ Thị Thạnh