THÔNG BÁO Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế Năm học: 2021-2022

                                                                                                                                      Biểu mẫu 2

  UBND HUYỆN HÒA VANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHƠN                    Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

                                                                        Hòa Nhơn, ngày  31  tháng 03 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế

Năm học: 2021-2022

 

 

STT

Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
I Tổng số trẻ em 722 0 0 54 147 242 269
1 Số trẻ em nhóm ghép 82  0  0 0 0 31 51
2 Số trẻ em học 1 buổi/ngày 0 0 0 0 0 0 0
3 Số trẻ em học 2 buổi/ngày 722 0 0 54 147 242 269
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập 0  0  0  0 0 0 0
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú 722 0 0 54 147 242 269
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe 722 0 0 54 147 242 269
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 722 0 0 54 147 242 269
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em
1 Strẻ cân nặng bình thường 718 0 0 51 157 240 268
2 Strẻ suy dinh dưỡng thnhẹ cân 03 0 0 03 0 0 0
3 Strẻ có chiều cao bình thường 720 0 0 54 156 242 268
4 Số trẻ suy dinh dưỡng ththấp còi 02 0 0 0 01 0 01
5 Số trẻ thừa cân béo phì 03 0 0 0 0 02 01
 
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục
1 Chương trình giáo dục nhà trẻ 54 0 0 54 0 0 0
2 Chương trình giáo dục mẫu giáo 668 0 0 0 157 242 269
  

Hòa Nhơn, ngày 31 tháng 03 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký và đóng dấu)

 

 

                                                             Đỗ Thị Thạnh