THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2021 -2022

                                                                                                                                              Biểu mẫu 4

UBND HUYỆN  HÒA VANG

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Hòa Nhơn, ngày  31  tháng  3  năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2021 -2022

 

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 63 0 0 46 01 01 15 14 03 29 0 0 0 0
I Giáo viên 43 0 0 42 01 0 0 14 03 26 0 0 0 0
1 Nhà trẻ 05 0 0 05 0 0 0 03 0 02 0 0 0 0
2 Mẫu giáo 38 0 0 37 01 0 0 11 03 24 0 0 0 0
II Cán bquản lý 03 03 03
1 Hiệu trưởng 01 01 01
2 Phó hiệu trưởng 03 03 03
III Nhân viên 17 01 01 15 01
1 Nhân viên văn thư
2 Nhân viên kế toán 01 01
3 Thủ quỹ
4 Nhân viên y tế 01 01 01
5 Nhân viên khác 15 15

                                                                                                      Hòa Nhơn, ngày  31  tháng  3   năm 2022
HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                    ( Đã ký và đóng dấu)

                                                                                                                         

                                                                                                                        Đỗ Thị Thạnh