Trường mầm non Hòa Nhơn tổ chức tập huấn Chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuẩn  giáo viên mầm non

           Vào ngày 5.5.2019, Trường mầm non Hòa Nhơn tổ chức tập huấn Chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuẩn  giáo viên mầm non cho 100% giáo viên trong đơn vị và giáo viên các NLĐLTT trên địa bàn.             Hình [...]

Cong khai Thong tu 61

UBND HUYỆN HÒA VANG TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 36/QĐ-MNHN        Hòa Nhơn, ngày 25 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP [...]

Bảng kiểm tra giúp bạn nhận biết dấu hiệu chậm phát triển vận động tinh ở trẻ

Kỹ năng vận động tinh: là việc sử dụng các cơ vận động nhỏ ở tay như khi cài khuy áo, mở hộp hoặc sử dụng bút, kéo. Mức độ thành thạo của kỹ năng vận động tinh có tác động rất lớn đến chất lượng kết quả công việc [...]