Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

Tài trợ 4  máy nước lọc tại 02 điểm trường Phước Thái và Phú Hòa 2.  Với kinh phí đầu tư là 60.000.000 đồng. ( sáu mươi triệu đồng y)

 Tháng 03/2022